Wydawcy

Korzyści i modele współpracy dla wydawcy

Korzyści dla wydawcy

Przynależność do Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL daje możliwość udziału w pracach istotnych dla rynku wydawniczego. Umożliwia w szczególności uczestnictwo w pracach przy tworzeniu Regulaminów dotyczących podziału opłat reprograficznych dystrybuowanych przez Stowarzyszenie, a także udział w kształtowaniu modeli licencyjnych dotyczących wtórnej eksploatacji utworów prasowych.

Stowarzyszenie, co do zasady, reprezentuje swoich członków i działa na ich rzecz. Stowarzyszenie podejmuje także działania na rzecz podmiotów w nim niezrzeszonych. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy organizacja zbiorowego zarządzania ma prawny obowiązek i upoważnienie do działania na rzecz całego środowiska. Możliwe jest również uczestnictwo w kształtowanych i stosowanych przez Stowarzyszenie systemach licencyjnych poprzez powierzenie Stowarzyszeniu praw do zbiorowego zarządzania na podstawie umowy powierniczej. Umowa taka może być zawarta również z podmiotami nieposiadającymi statusu członków Stowarzyszenia.

Modele współpracy dla wydawców: powierzenie praw autorskich i praw pokrewnych

Dla Wydawców stworzyliśmy modele współpracy, dopasowane do potrzeb i oczekiwań środowiska. Jest to umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi Wydawcy, która poprzez powierzenie praw do wydawanych publikacji periodycznych do zbiorowego zarządzania, umożliwia wydawcy uzyskiwanie dodatkowego dochodu z tytułu korzystania z tych publikacji periodycznych. Powierzenie takie nie nakłada na Wydawcę żadnych dodatkowych opłat.

Dokumenty do pobrania:

Umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi Wydawcy

Załącznik nr 1 do Umowy o zbiorowe zarządzanie prawami – wykaz tytułów prasowych Wydawcy

Załącznik nr 2 do Umowy o zbiorowe zarządzanie prawami – wykaz tytułów w przypadku powierzenia praw pokrewnych (dot. §1 umowy)

Załącznik nr 3 do Umowy o zbiorowe zarządzanie prawami – wyłączenia, wyjątki

Załącznik nr 4 do Umowy o zbiorowe zarządzanie prawami – określenie zakresu powierzenia praw

Załącznik nr 5 do Umowy o zbiorowe zarządzanie prawami – określenie i ograniczenia zakresu geograficznego

Załącznik nr 6 do Umowy o zbiorowe zarządzanie prawami – RODO

Autoreklama w pozycji A – wersja PL

Powierzenie Repropolowi praw do utworów to dla Wydawców możliwość otrzymania dodatkowych przychodów z tytułu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, a także pewność, że prawa są odpowiednio chronione.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)