Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności (dalej „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej repropol.pl (dalej „Strona internetowa”) oraz usług świadczonych przez Administratora.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol, ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000173840, NIP: 5252343742, REGON: 140211145 (dalej „Stowarzyszenie” lub „Repropol”).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 1. listownie na adres siedziby Administratora;
 2. drogą elektroniczną pod adresem mailowym: zarzad@repropol.pl, biuro@repropol.pl;
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 228 285 933.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH

Administrator stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Pani/Pana danych osobowych praz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 Korzystanie z Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzaniaRodzaj przetwarzanych danychPodstawa prawna
Rozpatrzenie deklaracji członkowskiej autora/dziennikarzaimię/imiona i nazwisko;miejsce i data urodzenia;PESEL;numer i seria dowodu osobistego;numer telefonu;adres poczty elektronicznej;specjalność zawodowa;informacje na temat aktualnego zatrudnieniaart. 6 ust. 1 lit. f RODO   prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacji członków przystępujących do Stowarzyszenia
Rozpatrzenie deklaracji członkowskiej wydawcyimię i nazwisko, firma;PESEL;numer i seria dowodu osobistego;numer KRS, NIP, REGON;numer telefonu;adres poczty elektronicznej;numer rachunku bankowego do rozliczeń;informacje finansowe;art. 6 ust. 1 lit. f RODO   prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacji członków przystępujących do Stowarzyszenia
Rozpatrzenie deklaracji członkowskiej członka wspierającegoimię i nazwisko, firma;numer KRS, NIP, REGON;numer telefonu;adres poczty elektronicznej;  art. 6 ust. 1 lit. f RODO   prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacji członków przystępujących do Stowarzyszenia
Rozliczanie wypłacanych składek członkowskich autora/dziennikarzaimię i nazwisko;numer rachunku bankowego do rozliczeń;art. 6 ust. 1 lit. c RODO   ;ypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
Obsługa formularza kontaktowegoimię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;art. 6 ust. 1 lit. f RODO   prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość
Organizacja wydarzenia (webinarów) w formie online oraz umożliwienie wzięcia w nim udziałuimię i nazwisko;stanowiskoadres poczty elektronicznej;opcjonalnie inne dane kontaktowe;dane organizacji, do której się należy;art. 6 ust. 1 lit. b RODO   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia
Zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie Newsettleraadres poczty elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. b RODO   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o dostarczenie Newsettlera zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia   art. 6 ust. 1 lit. f RODO   prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja obowiązku informowania o nowościach i promocjach  
Przeprowadzanie postępowania reklamacyjnegoimię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;art. 6 ust. 1 lit. c RODO   wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z ustawą o prawach konsumenta
Analiza aktywności użytkownika na Stronie internetowejdata i godzina odwiedzin;numer IP urządzenia;rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;przybliżona lokalizacja;rodzaj przeglądarki internetowej;czas spędzony na stronie internetowej;odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach strony internetowej;art. 6 ust. 1 lit. f RODO   prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest uzyskanie informacji o aktywności użytkownika na Stronie internetowej
Administrowanie Stroną internetowąadres IP;data i czas serwera;informacje o przeglądarce internetowej;informacje o systemie operacyjnym;art. 6 ust. 1 lit. f RODO   prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe kandydatów na członków oraz członków Stowarzyszenia będą przetwarzane w okresie członkostwa oraz po jego ustaniu przez okres 6 lat na potrzeby archiwizacyjne Stowarzyszenia, do wygaśnięcia roszczeń związanych z płatnością składek członkowskich oraz rozliczeń należności z tytułu repartycji opłat.

Pozostałe dane osobowe osób/podmiotów nie będących członkami Stowarzyszenia będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. podwykonawcy, dostawy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem;
 2. dostawcy rozwiązań infrastrukturalnych, którzy mogą wykorzystywać do przetwarzania danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim, o ile podmioty te wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Repropol stosuje standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do podmiotów z krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Każda operacja przekazywania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Repropol nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych innym odbiorcom, poza tymi, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Repropol, chyba że do udostępnienia danych Stowarzyszenie będzie zobowiązane na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Państwa z Repropolem.

UPRAWNIENIA

W związku przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  1. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  1. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  1. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

PLIKI COOKIES

 1. Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystają Administrator.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 3. Zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej;
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikiem przed dostępem do ich danych osobowych przez osoby nieupoważnione;
 5. Zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej;
 6. Tworzenie statystyk;
 7. Prowadzenie działań marketingowych.
 8. Administrator może umieszczać na Pani/Pana urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 9. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 10. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 11. Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
 12. niezbędne pliki cookies Strony internetowej;
 13. Google Analytics.
 14. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 22.04.2024 r.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)