Sprawozdania z repartycji

Repartycja wynagrodzeń z tytułu opłat reprograficznych

Na mocy art. 20 i 201 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.), na producentach i importerach magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń, kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu, oraz czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego użytku osobistego, ciąży obowiązek uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców.

Opłaty od urządzeń i czystych nośników służących reprografii inkasowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz. U. 2003, Nr 132 poz. 1232) i zajmują się tym dwie organizacje:

  • Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL na rzecz autorów, które jednocześnie dzieli zebrane opłaty na autorów wydawnictw książkowych i prasowych, www.kopipol.pl;
  • Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska na rzecz wydawców książki i wydawców prasy, dokonuje jednocześnie repartycji wynagrodzeń na rzecz poszczególnych wydawców książek, www.copyrightpolska.pl.

SDiW REPROPOL zajmuje się podziałem i repartycją uzyskanych opłat wyłącznie w odniesieniu do wydawców prasy, w tym wydawców czasopism naukowych. Wynagrodzenia (opłaty) te, na podstawie podpisanej umowy o reprezentacji, Stowarzyszenie otrzymuje od SAiW Copyright Polska.

Stowarzyszenie dokonuje podziału i wypłaty przychodów z praw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności art. 35-43 Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r.

Repartycja wynagrodzeń (podział i wypłata) odbywa się zgodnie z Regulaminem Repartycji i Zasadami przyjętymi uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 15 czerwca 2023 r.

Procedura podziału wynagrodzeń zakłada podział na pule częściowe obejmujące tytuły naukowe, tytuły objęte monitoringiem prasy oraz tytuły pozostałe. Przy podziale opłat uwzględnia się m.in. wyniki badań kopiowania prasy dokonywane przez renomowany ośrodek badawczy CBOS, wysokość nakładów tytułów prasowych, w tym tytułów poddanych kontroli w Audycie PBC (dawniej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy), wykaz i punktację tytułów naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wskaźniki siły reprograficznej.

Uprawnionymi do podziału są tytuły prasowe, które ukazały się w tym danym roku i znajdują się w wykazie Biblioteki Narodowej lub informacja o nich została podana bezpośrednio do Repropolu.

Informujemy, że w wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-37/16) z 18 stycznia 2017 roku, który uznał, że opłaty reprograficzne nie są wynagrodzeniem za usługi, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2017 roku (sygn. akt I FSK 178/13) dla SAWP-u orzekł, że opłaty reprograficzne nie stanowią wynagrodzeń za usługi. Orzeczenie to jest korzystne również dla Stowarzyszenia, jak też dla Wydawców i reguluje rozliczenie pomiędzy wydawcą a Stowarzyszeniem.

Biorąc powyższe pod uwagę, obieg dokumentów w Stowarzyszeniu jest następujący: Stowarzyszenie, jest wystawcą wszystkich dokumentów, tj. noty uznaniowej z kwotą należnej opłaty i faktury VAT za koszty usługi, na podstawie których rozliczane są opłaty reprograficzne. Należny VAT  doliczany jest wyłącznie do kosztów, jakie są związane z inkasem i repartycją.

W celu prawidłowego wystawienia wyżej wymienionej dokumentacji rozliczeniowej konieczna jest aktualizacja danych teleadresowych Wydawcy. W tym celu prosimy o wypełnienie i przesłanie do Stowarzyszenia poniżej zamieszczonej Karty Informacyjnej Wydawcy. Bez tej Karty wynagrodzenia nie mogą być rozliczone i przekazane Wydawcy.

Uprawnieni Wydawcy będą informowani o opłacie odrębną korespondencją, do której również załączony będzie wzór Karty Informacyjnej Wydawcy.

Wykaz kwot dla tytułów

W przypadku nieodnalezienia wydawanego przez Wydawnictwo tytułu w wykazie prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem (email: repropol@repropol.pl). Brak tytułu na liście może oznaczać, że istnieją wątpliwości co do wydawcy danego tytułu, wynikające z niejednoznacznego określenia przez Bibliotekę Narodową danego tytułu lub brak adresu wydawcy.

Komunikat

Mając na uwadze treść art. 40 pkt. 2 w zw. z art. 34 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol przedstawia wykaz wydawców wraz z tytułami prasowymi, którym nie jesteśmy w stanie dokonać wypłaty przychodów z praw z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia właściwego adresu uprawnionych lub ich spadkobierców czy kontynuatorów, mając nadzieję, że możecie nam Państwo pomóc w ich odnalezieniu lub zidentyfikowaniu.

Wykaz zawiera, zgodnie z zapisami ustawy, następujące dane:

  • tytuły utworów lub przedmiotów praw pokrewnych,
  • imiona i nazwiska, pseudonimy lub nazwy uprawnionych, którzy nie zostali ustaleni/odnalezieni,
  • imiona i nazwiska albo nazwy właściwych wydawców lub producentów.

Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje nt. tytułu lub wydawcy, które pomogą nam w dotarciu do uprawnionych i umożliwi nam wypłatę wynagrodzenia. Kontakt: email – repropol@repropol.pl, telefony: (+48) 22 828 59 33, (+48) 22 828 59 39

Karta Informacyjna Wydawcy

Uprawnieni wydawcy – nieodnalezieni – lista 2019

Uprawnieni wydawcy – nieodnalezieni – lista 2021

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)