Zwyczajne Walne Zebranie SDiW Repropol

Opublikowano: 24.05.2024

Członkowie

Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 11/2024 z dnia 22 maja 2024 roku zwołuję w imieniu Zarządu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol na dzień 25 czerwca 2024 roku o godz. 10.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie ważności obrad WZC
 5. Omówienie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2023 oraz Planu działań Stowarzyszenia na rok 2024
 6. Omówienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za rok 2023
 7. Omówienie wykonania budżetu za rok 2023 oraz projektu budżetu na rok 2024
 8. Omówienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023
 9. Dyskusja na temat przedstawionych dokumentów oraz podjęcie stosownych uchwał:
  • uchwały ws. przyjęcia wykonania budżetu SDiW Repropol za rok 2023
  • uchwały ws. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2023
  • uchwały ws. przyjęcia budżetu Stowarzyszenia na rok 2024
  • uchwały ws. zatwierdzenia wyboru audytora do badania Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za rok 2024 i rok 2025
  • uchwały ws. zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2023 i udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej
  • uchwały ws. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SDiW Repropol za rok 2023 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi
  • uchwały w przedmiocie przyjęcia Planu działań Stowarzyszenia na rok 2024
 10. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia
 11. Omówienie i zatwierdzenie w drodze uchwały zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie w drodze uchwały zmian w regulaminach Stowarzyszenia wynikających z odniesień do Statutu
 12. Omówienie i zatwierdzenie w drodze uchwały zmian w Regulaminie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol
 13. Omówienie i zatwierdzenie w drodze uchwały zmian w Zasadach ustalania składek członkowskich w Stowarzyszeniu Dziennikarzy i Wydawców Repropol
 14. Wnioski i sprawy różne
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków SDiW Repropol.

 

Walne Zebranie Członków SDiW Repropol odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Członkom Stowarzyszenia spoza Warszawy będą zwracane koszty podróży wg obowiązujących w Stowarzyszeniu przepisów.

Materiały do porządku obrad przesłane zostaną do dnia 11 czerwca 2024 roku. Uwagi i propozycje dotyczące porządku obrad Walnego Zebrania proszę kierować do Stowarzyszenia w terminie do 18 czerwca 2024 roku. Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin obrad Walnego Zebrania dostępne są na stronie https://repropol.pl/stowarzyszenie/do-pobrania/.

Proszę o potwierdzenie obecności. Wydawców proszę o przygotowanie pełnomocnictwa dla przedstawicieli. W przypadku, kiedy członek Stowarzyszenia z Grupy autorów nie może wziąć udziału w Walnym Zebraniu Członków, może udzielić pełnomocnictwa osobie przez siebie wskazanej z Grupy autorów Stowarzyszenia. Kwestię pełnomocnictw reguluje par. 16 Statutu Stowarzyszenia. Wzór pełnomocnictwa poniżej.

***

Wkrótce planowane są zmiany w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projekt aktualnie znajduje się już w Sejmie. Bezpośrednio przed zebraniem, o godz. 9.30, mec. Jacek Wojtaś poprowadzi szkolenie dla dziennikarzy i wydawców, na którym omówi główne, planowane zmiany w Ustawie. Opowie także o korzyściach jakie wniesie wprowadzenie praw pokrewnych dla wydawców.

***

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol.

Z wyrazami szacunku

Prezes SDiW Repropol

Renata Krzewska

Wzór pełnomocnictwa

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)