Zakres wykorzystania licencji w umowach rynku usług pressclipperskich

Opublikowano: 01.09.2022

W związku ze zbliżającym się okresem przetargów i odnowień umów na monitoring mediów z urzędami, instytucjami publicznymi, a także szeroko rozumianym sektorem przedsiębiorstw, SDiW Repropol przypomina o podstawowych wymogach, jakie nakłada na umowy prawo autorskie, ustawa o organizacjach zbiorowego zarządzania oraz umowy o współpracy firm monitorujących media z Repropolem.

 1. Każda umowa na świadczenie usługi monitorowania prasy winna zawierać informację, jakie tytuły mają być monitorowane. Jeśli takiej listy nie zgłasza Państwu klient, należy domniemywać, że zamawia licencje z pełnej oferty Państwa firmy monitoringowej.
 2. W każdej umowie muszą Państwo sprecyzować formę udostępniania treści prasowych, tak by była ona zgodna z zakresem udzielonej licencji i umożliwiała poprawne obliczenie należności wobec wydawców zgodnie z „Tabelą wynagrodzeń (…)” przyznaną przez Komisję Prawa Autorskiego przy MKiDN Repropolowi. W szczególności:
  1. jeśli pełne teksty artykułów pozostają na serwerze firmy monitoringowej – raport dotyczy odsłon tych materiałów dokonywanych przez użytkowników końcowych;
  2. jeśli pełne teksty artykułów są przesyłane na serwer klienta – raport musi uwzględniać liczbę stanowisk (użytkowników) końcowych klienta, na których treści prasowe są dostępne, co wiąże się ze stosowną stawką w „Tabeli wynagrodzeń”;
  3. jeśli pełne teksty artykułów są rozsyłane mailem do pracowników klienta, raport musi uwzględniać liczbę adresów mailowych, na które rozsyłane są licencjonowane materiały prasowe.
 3. Raporty miesięczne muszą zawierać kompletne dane dotyczące wykorzystania licencji przez klienta Państwa firmy we wszystkich sposobach dystrybucji materiałów prasowych łącznie, a zatem:
  1. rozliczenia odsłon (ID klienta, tytuł czasopisma, tytuł artykułu i liczbę odsłon);
  2. rozliczenia stanowisk (ID klienta, tytuł czasopisma i liczba pochodzących z niego artykułów wysłanych do klienta, liczba stanowisk/użytkowników lub/i liczba wszystkich adresów mailowych, na które przesłane zostały przez Państwa firmę lub klienta dane materiały prasowe);
  3. rozliczenia adresów mailowych (ID klienta, tytuł czasopisma i liczba pochodzących z niego artykułów wysłanych do klienta liczba adresów mailowych, na które przesłane zostały przez Państwa firmę lub klienta dane materiały prasowe).
 4. Każdy klient w umowie (lub w oddzielnym liście) powinien być poinformowany, że treści prasowe, jakie otrzymuje w ramach usługi monitoringu prasy, nie mogą być wykorzystane ponad zakres, jaki opisuje umowa. Nie mogą zatem być dodatkowo kopiowane (także w mediach społecznościowych), rozsyłane do osób trzecich, a także do innych firm, z którymi nie mają Państwo podpisanej umowy.
 5. W szczególności dotyczy to umów z firmami Public Relations, które mogą zamawiać monitoring dla własnych potrzeb, ale jeśli agencja PR przekazuje otrzymywane od Państwa przeglądy i materiały prasowe dla swoich klientów, to musi uzyskać na to licencję reprezentującego wydawców Repropolu. Jeśli aktualnie świadczycie takie usługi dla firm PR lub innych podmiotów, które świadomie lub nieświadomie mogą naruszać prawo i rozpowszechniać bezumownie treści prasowe, prosimy o stosowne skorygowanie zawartych umów i pilne zawiadomienie Repropolu o tej sytuacji.

Przypominamy, że poprawne formułowanie umów na monitoring prasy z klientami jest warunkiem podniesienia rynku z niesatysfakcjonującego stanu rozregulowania cen usług i opłat licencyjnych należnych wydawcom prasy z tytułu praw autorskich do publikacji i materiałów prasowych, które powierzyli oni swojej organizacji zbiorowego zarządzania – Repropolowi.

Opłaty zaś z tytułu praw autorskich w usłudze monitoringu powinien ponosić beneficjent, którym jest zleceniodawca. Firma świadcząca usługi monitoringu mediów jest pośrednikiem, nie powinna i nie może oferować stawek innych niż wynikające z ministerialnej Tabeli wynagrodzeń przyznanej Repropolowi przez Komisję Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. SDiW Repropol powołany jest do egzekwowania należności z umów niezgodnych z zakresem udzielanych licencji oraz zadbania o przywrócenie poszanowania dla twórczej pracy dziennikarzy i wydawców ponoszących koszty wytworzenia i rozpowszechniania publikacji i materiałów znajdujących się pod ochroną ustaw o prawie autorskim i pokrewnym oraz o organizacjach zbiorowego zarządzania.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)