Podział opłaty reprograficznej – informacja dla Wydawców

Opublikowano: 19.11.2021

W nawiązaniu do przesłanej do Państwa informacji dot. opłat reprograficznych informujemy, że Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL w kwietniu 2021 roku dokonało podziału i postawiło do dyspozycji wydawców opłaty reprograficzne za rok 2020. Podstawę podziału i decyzji Zarządu Stowarzyszenia stanowią Zasady i Regulamin Repartycji. Kwoty wyliczone dla poszczególnych tytułów prasowych zostały udostępnione na naszej stronie internetowej, o czym poinformowaliśmy 12.04.2021 roku w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych. Po wyliczeniu kosztów repartycji przystąpiliśmy do wypłaty wynagrodzeń za 2020 rok uprawnionym wydawcom.

Pomimo wysłanego wcześniej zawiadomienia nie otrzymaliśmy od Państwa wymaganej do rozliczenia i przekazania opłaty wypełnionej Karty Informacyjnej Wydawcy. Formularz Karty do pobrania tutaj.

Opłaty dotyczą wydawanych przez Państwa tytułów prasowych i są rekompensatą za potencjalnie utracone korzyści spowodowane możliwością kopiowania utworów do użytku osobistego. Opłaty te zbierane są z rynku od producentów i importerów urządzeń i czystych nośników służących do kopiowania, a następnie dzielone między uprawnionych właścicieli praw autorskich przez organizacje zbiorowego zarządzania tzw. OZZ. Nasze stowarzyszenie działa w odniesieniu do wydawców prasy. Inne OZZ-y zajmują się opłatami dla wydawców książek, czy autorów, jeszcze inne utworami muzycznymi, filmowymi etc. Działamy, jak wszystkie inne OZZ-ty, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15.06.2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1293).

Opłaty wyliczane są przez nas dla poszczególnych grup tematycznych tytułów prasowych na podstawie prowadzonych corocznie badań kopiowania prasy, wykazu tytułów z Biblioteki Narodowej za dany rok, danych GUS, a w przypadku czasopism naukowych z uwzględnieniem punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyjęcie opłaty nie wiąże się z żadnymi obowiązkami z Państwa strony poza wypełnieniem Karty Informacyjnej Wydawcy, stanowiącej podstawę do wypłaty i przesłaniem jej do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Do końca roku wszystkie naliczone dla Państwa opłaty za lata 2014-2020, których dotychczas nie wypłaciliśmy z przyczyn leżących po stronie wydawcy, wypłacimy niezwłocznie po otrzymaniu wypełnionej Karty Wydawcy z danymi, na podstawie których będziemy mogli wystawić prawidłowe dokumenty finansowe. Od 1 stycznia 2022 roku część z tych opłat zostanie przekwalifikowana i zyskają one status opłat przeterminowanych. Wydawca zachowuje roszczenie o wypłatę opłat w pełnej należnej wysokości.

Kartę Wydawcy prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres 00-366 Warszawa, ul. Foksal 3/5 lub drogą elektroniczną na adres mail: biuro@swrepropol.pl lub swrepropol@swrepropol.pl. Na podstawie danych zawartych w przesłanej przez Państwa Karcie Wydawcy oraz zgody na kompensatę należności wystawimy Państwu dwa dokumenty:

• notę uznaniową dot. kwoty brutto naliczonych opłat

oraz

• fakturę VAT za koszty repartycji.

Na Państwa rachunek bankowy trafi różnica pomiędzy powyższymi kwotami, zaś wystawione dokumenty wyślemy drogą elektroniczną na adres podany w Karcie Wydawcy. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na kompensatę, to również wystawimy oba dokumenty, z tym że zapłacimy pełną wartość noty po otrzymaniu od Państwa wpłaty z tytułu faktury. Przy kompensacie takie rozliczenie jest szybsze i prostsze.

Rozliczenie obejmie opłatę naliczoną i niewypłaconą za 2020 rok i ewentualnie za lata poprzednie – bez konieczności wystawiania żadnych dodatkowych dokumentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22/828 59 33, e-mail biuro@swrepropol.pl lub swrepropol@swrepropol.pl.

SDiW REPROPOL

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)