Karta informacyjna Wydawcy 2021

Opublikowano: 06.06.2022

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL uchwałą z dnia 16 maja 2022 roku, kontynuując wypłatę wynagrodzeń dla tytułów prasowych, uruchomił oraz postawił do wypłaty należne Wydawcom prasy opłaty reprograficzne, o których mowa w art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z dn. 4 lutego 1994, Dz. U. Nr 24 po. 83) dla tytułów wydanych w 2021 roku wg wykazu Biblioteki Narodowej.

Podział i wysokość opłaty ustalana jest na podstawie obowiązujących w Stowarzyszeniu Zasad i Regulaminu Repartycji, zgodnie z którymi opłaty zostaną wypłacone uprawnionym wydawcom tytułów, które przekroczyły minimalny próg wypłaty w wys. 100 zł brutto. Kwoty przypisane tytułom, które progu nie osiągnęły, zostały doliczone do wynagrodzeń należnych pozostałym uprawnionym.

Jednocześnie informujemy, że wyliczając pulę opłat reprograficznych do podziału za rok 2021, uwzględniono zapisy ustawy o organizacjach zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz nowego Kodeksu Postępowania Cywilnego, a tym samym przekwalifikowano część opłat na opłaty przeterminowane, z tym że co do opłat za rok 2014 i lata wcześniejsze minął okres roszczenia dla wydawców, natomiast w stosunku do niewypłaconych opłat za rok 2015, roszczenie pozostaje aktualne i wypłacane będzie wydawcom z bieżących środków przy zastosowaniu bieżącego wskaźnika kosztów. Niewypłacone opłaty za lata 2016-2020 będą wypłacane ze wskaźnikiem kosztów właściwym dla danego roku.

Wykaz tytułów objętych repartycją oraz przypisanych im kwot opłat można znaleźć tutaj. Wykaz zawiera kwoty brutto dla wszystkich tytułów, które objęte zostały opłatą reprograficzną za 2021 rok.

Jednocześnie przypominamy Państwu, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-37/16) z 18 stycznia 2017 roku, oraz będącym jego następstwem wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2017 roku (sygn. akt I FSK 178/13), opłaty reprograficzne nie stanowią wynagrodzeń za usługi. Nie odprowadza się od nich podatku VAT. W związku z tym to REPROPOL jest wystawcą wszystkich dokumentów księgowych, na podstawie których rozliczane są opłaty reprograficzne. Należny VAT doliczamy wyłącznie do kosztów, jakie są związane z usługą inkasa i repartycji.

W tej sytuacji, w celu rozliczenia i wypłacenia należnych opłat reprograficznych, otrzymają Państwo od Stowarzyszenia dwa dokumenty: notę uznaniową za opłaty reprograficzne oraz fakturę VAT za koszty inkasa z repartycji.

Abyśmy mogli prawidłowo wystawić powyższe dokumenty, prosimy o wypełnienie i odesłanie do Stowarzyszenia poniżej zamieszczonej Karty Informacyjnej Wydawcy, w której prosimy o podanie podstawowych danych firmy, wskazanie osoby do kontaktów oraz wyrażenie zgody na kompensatę wzajemnych rozrachunków dotyczących opłaty reprograficznej potwierdzone przez służby księgowe Państwa wydawnictwa. Karta zawiera też formułę zgody na wymianę dokumentów finansowych drogą elektroniczną oraz zobowiązanie Wydawcy do informowania Stowarzyszenia o zmianie danych adresowych i numerów kont bankowych koniecznych do realizacji wypłaty. Prosimy też o wypełnienie tabeli dotyczącej wysokości nakładów wydawanych przez Państwa tytułów prasowych. Dane nakładowe są jednym ze wskaźników określających wysokość opłaty, a ich brak upoważnia Stowarzyszenie do samodzielnego szacowania nakładów.

Wypełnioną kartę i tabelę należy niezwłocznie przesłać do Stowarzyszenia, najlepiej drogą elektroniczną w postaci skanu na adres repropol@repropol.pl.

Należna Państwu kwota opłaty zostanie przelana na podane przez Państwa konto bankowe po otrzymaniu przez nas potwierdzonych przez Państwa dokumentów. Prosimy nie wystawiać i nie przesyłać do Stowarzyszenia REPROPOL żadnych dokumentów finansowych.

Uprawnieni Wydawcy będą informowani o opłacie odrębną korespondencją, do której również załączony zostanie wzór Karty Informacyjnej.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)